آماده سازي براي پست مديريت

یک نیاز مهم در هر سازمان یا هر کسب‌وکار، چه در بخش عمومی و دولتی و چه در بخش خصوصی و بازار، در اختیار داشتن مدیران اثربخش و کارآمد است.

یک مدیر خوب باید

اول-«استعداد»، دوم-«آمادگی» و سوم «دانش-مهارت»

کافی و مرتبط را داشته باشد. در بخش «استعداد» باید ملاحظه نمود که شخص ذاتاْ برای مدیریت یا آن نوع مدیریت مورد نظر، مناسب است؟ و طبیعت وی هماهنگی لازم دارد؟ و ساختار روانی وی پشتیبان ایجاد نظام یا رویه مدیریتی است؟ برای بخش «آمادگی» باید ملاحظه نمود آیا شرایط روانی و مهارتهای نرم را دارا است؟ و نهایتاً آیا «دانش و مهارت مدیریتی» در حوزه مورد نظر را دارد؟

بخش دوم و سوم (آمادگی و دانش) اکتسابی است و باید حسب شرایط شغل مورد نظر و خصوصیات فرد شکاف وضع موجود تا وضع مطلوب از بین برود و بخش اول (استعداد و چهارچوب درونی) چراغ راه است تا مسیر مناسب قابل تعیین و آموزشهای اثربخش به درستی تعریف شوند.

خدمت «آماده‌سازی برای مدیریت»، خدمتی است که

(الف)در ابتدا استعداد مدیریت هر شخص را شناسایی نموده، (ب)نوع استعداد مدیریتی او را تشخیص می‌دهد، (ج) و سپس  برای آنکه حداقل شایستگیهای لازم  ایجاد شود، حمایت نموده و (د) خدمات آموزشی و مربیگری مورد نیاز را ارائه دهد.

فرآيند آماده سازي براي پست مديريت

نكات مهم در خدمت آماده سازي براي مديريت

  • این خدمت برای تربیت مدیر است که بدیهی است برای جانشین پروری مدیران سازمان نیز قابل استفاده است. همچنین برای مدیران موجود نیز قابل تنظیم و ارائه است.
  • در این خدمت به این نکته بسیار مهم توجه می‌شود که هر شخصی برای نوعی از مدیریت مناسب است. به عنوان مثال مدیر پروژه، مدیر عامل، مدیر واحد، مدیر میانی، مدیر راه‌اندازی و کارآفرینی، مدیریت فنی، مدیریت بازاریابی، مدیریت فروش، مدیریت تدارکات و…. در واقع بیش از آنکه گفته شود یک شخص برای مدیریت مناسب است یا نه باید سبک و الگوی مدیریت وی تعیین شود و خط مشی مناسب وی مشخص گردد. گاهی نیز شخص کلاً برای مدیریت ساخته نشده است و استعداد فنی یا هنری یا ابزاری وی بسیار بهتراست.
  • ارزیابی‌ها برای سنجش استعداد، آمادگی و دانش و مهارت از بین ارزیابیهای پروفایلی انتخاب میشوند. (این انتخاب حسب شرایط و نیازمندی توسط تیم مشاور انجام می‌شود. حوزه ارزیابی استعداد از جنس ارزیابی ایستا، حوزه ارزیابی آمادگی از جنس ارزیابی پویا و حوزه ارزیابی دانش و مهارت از جنس ارزیابی حرفه ای است.)
  • در این خدمت گزارش مکتوب تحلیل اولیه و گزارش مکتوب مشاوره نهایی ارائه می‌شود و مشاور صرفاً به اظهار شفاهی که بعدا قابل استناد نباشد اکتفا نمی‌کند.

بازگشت به مربيگري و مشاوره