ارزيابي ،‌تحليل و مشاوره براي شناخت خود

شرح:‌ حسب سطح سرویس بین 5 تا 15 آزمون گرفته شده و گزارش مکتوب ارائه می‌شود و سپس یک جلسه برای شرح و درک گزارش و یک جلسه برای مشاوره برگزار می‌شود.

كاربردها:‌ به منظور شناخت بهتر خود در موقعیتهای مختلف زندگی به خصوص تصمیم گیری، مدیریت استرس، ارتباطات و ….؛ این گزارش می‌تواند مبنای طراحی مسیر توسعه شخصی نیز باشد و بر اساس آن میتوان رویه مربیگری شخص را طراحی نمود.

مخاطب:‌ شخص به صورت اختصاصی، مدیریت منابع انسانی شرکتها و سازمانها برای رشد، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی

خروجي:‌

سطح 1: پروفایلها+ تحلیل شناختی
سطح 2: سطح1+توصیه مشاوره
سطح 3: سطح2+ تفسیر تفکیکی هر پروفایل

سطح تحليل: متناسب با نیاز و قرارداد

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي