ارزيابي براي ارائه تسهيلات مالي يا حمايت مالي و سرمايه گذاري

شرح:‌ برای تصمیم‌گیری در خصوص یک تیم یا کسب و کار جدید معیارهای اجتماعی و روانشناختی نیز به اندازه معیارهای اقتصادی و فنی مهم هستند. برای حمایت از استارتاپها یا متقاضیان سرمایه‌گذاری نیاز است که میزان ریسک پذیری؛ تاب آوری، مدیریت استرس، وفاداری و …. افراد سنجیده شود تا بتوان میزان اتکا و اعتماد به تیم را مشخص نمود و سپس در خصوص نوع و میزان حمایت مالی تصمیم گرفته شود.

كاربردها:‌ به طور کل ویژگیهای ذاتی، مهارتهای نرم، خصوصیات و توان روانی، هوش هیجانی و اجتماعی، حوزه علایق و شاکله ذهنی فرد، در حوزه‌های شغلی و سرمایه‌گذاری، به اندازه‌ی تخصص، تجربه و موارد ملموس دیگر، مهم هستند و چه بسا مهمتر؛ زیرا اصل مهم در شغل و کسب‌وکار «تداوم و بقا» است و تداوم و بقا نیاز به علاقه، انگیزه، استعداد و توانمندی درونی دارد.

مخاطب:‌ سرمایه‌گذاران، شتاب دهنده‌ها، بانکها، حامیان مالی و…

خروجي:‌ گزارش تحلیل تیم یا شخص و مشاوره تصمیم‌گیری

سطح تحليل:‌ بسته به نیاز مطرح شده تنظیم می‌شود

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي