خدمات ارزيابي و تحليل براي شرايط يا نيازمنديهاي خاص

شرح: در این نوع ارزیابی بر اساس نیاز متقاضی پرسشنامه متناسب تهیه و اجرا می‌شود و نتیجه آن به همراه تحلیل ارائه می‌شود

كاربردها:‌ در شرایطی که تشخیص و شناسایی یک یا چند ویژگی مد نظر است کاربرد دارد مانند خلاقیت، مدیریت و رهبری، کارافرینی، اجتماعی بودن، تحلیلی بودن و ….

مخاطب:‌ شخص حقیقی، مشاوران حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیران پروژه، واحدهای منابع انسانی شرکتها یا سازمانها، مشاوران مدیریت و کسب‌وکارها

خروجي:‌ گزارش ارزیابی و تحلیل مرتبط با آن

سطح تحليل : متناسب با نیاز و نوع ویژگی مدنظر

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي