خدمات مشاوره براي دانش آموزان مدارس

اگر دانش‌آموزان نقاط قوت و ضعف خودشان را بشناسند بدیهی است دوران نوجوانی را راحت‌تر و با بهره‌ بیشتر طی میکنند؛ حتی اعتماد به نفس ایشان بیشتر میشود. در همین راستا سه مشکل اصلی دانش‌آموزان، در چهار زمینه “استرس”، “انتخاب رشته تحصیلی”، “جهتگیری شغلی” و “یادگیری اثربخش با بهره‌وری” در این خدمت مورد تمرکز خواهد بود تا بر اساس شناخت ویژگیهای شخصی هر فرد آموزشها مرتبط و مربیگری مورد نیاز انجام شود.

فرآيند خدمات مشاوره به دانش‌آموزان


بازگشت به مربيگري و مشاوره