خدمات مرکز خدمات تحلیلی در حوزه منابع انسانی به چهار بخش مختلف تقسیم میشود:

الف- خدمات ارزیابی و شناخت :در این گروه از خدمات حسب نیاز مخاطب یا سازمان بر اساس مجموعه روشهای ارزیابی استاندارد، شخص یا گروهی از اشخاص از ابعاد مختلف شخصیتی، رفتاری، ذهنی و استعداد شناسایی شده و نقشه تحلیلی و تفسیری مرتبط با ایشان استخراج میشود.آنگاه مبتنی شناخت، تحلیل وتفسیر در خصوص ویژگیهای فرد یا گروه استنتاجات کاربردی و راهنماییهای تصمیم‌سازانه ارائه می‌شود.مثلاً در بعد فردی میتوان مشخص نمود فرد برای جایگاه مدیریت مورد نظر مناسب است یا نه یا اینکه برای چه پست مدیریتی مناسب است. برای خودش روشن میشود الگوی رهبری و مدیریتش چگونه است و برای چه موقعیتها و شرایطی قوتهای قابل اتکاء و در چه مواقع و بافتهایی ضعف داشته و نیاز به توسعه و توجه جدی دارد. مثال دیگر این که در سن نوجوانی میتواند مسیر توسعه شخصیتی و حرفه ای برای فرد تعریف نمود که در دوران جوانی و میانسالی و بزرگسالی زندگی اثربخشتر داشته و احوالش بهتر از حالتی باشد که خودش را نمیشناخته و تحلیلی از خودش نداشته است.

ب– خدمات آموزشی: خدمات آموزشی این مرکز بر اساس اصول حرفه‌ای و کاربردی تهیه شده است و ترکیب مناسبی از دانش کاربردی و عملیاتی سازی دانش آکادمیک است و از این رو نوع دانش و مهارتی کسب شده در انتهای دوره، فرد در حوزه مرتبط با موضوع دوره دارای بینش و منش جدید میکند. دو‌ره‌ها تعریف شده در سه بخش کلی دوره‌های روانشناسی مثبت و کاربردی، مدیریت و مهندسی سیستمها، اصول و فنون حرفه‌ای گری تعریف شده اند.

ج– خدمات مربیگری و مشاوره‌ای

د- خدمات پژوهشی