ارزيابي و مشاوره براي مسير تحصيلي

يكي از انتخابهای مهم در زندگی هر شخص آن است که مسیر علمی و مهارتی خودش را به درستی طرحریزی نماید یا شاید بهتر است گفته شود کلیات مسیر یا نقاط شروع متناسب با خصوصیات و استعدادهای خودش را بیابد. اگر چنین شود اشخاص با هزینه کمتر به اشخاصی اثرگذار برای جامعه و راضی از وضع خودشان تبدیل میشوند و در مجموع جامعه نیز با هزینه کمتر، عوامل اثرگذار و مفید خود را در اختیار خواهد داشت. 

دانش‌آموزان مدارس و دانشجویان

 و به طور کل،

نوجوانان و جوانان

همگی می‌توانند بر اساس روش‌های ساخت‌یافته و سیستماتیک، توانمندی‌های ذاتی و حوزه‌های استعداد خود را بشناسند و بر اساس آن برای تحصیلات، مهارت‌آموزی، اشتغال  مسیر شغلی خود برنامه‌ریزی نمایند.

یکی از فواید اصلی این گونه مواجهه با انتخاب مسیر علمی و شغلی، آن است که افراد در حوزه توانمندی و استعداد خود زودتر به موفقیت می‌رسند و بر اعتماد به نفس ایشان نیز اثر دارد. به این ترتیب از «اثر هم‌افزایی استعداد و رویه پرورش» نیز بهره‌مند می‌شویم.

موضوعات محوری مشاوره

  • انتخاب رشته تحصیلی
  • مشاوره مسیر علمی و شغلی
  • انتخاب رشته دانشگاهی
  • نحوه یادگیری و درس خواندن
  • مدیریت استرس
  • مدیریت زمان
  • مسیر توسعه شخصیتی

فرایند مشاوره دانش‌آموزی و دانشجویی

بازگشت به مربيگري و مشاوره