دوره آموزشي ارزيابي عملكرد

یکی از چالش‌های جدی در مدیریت همانا قضاوت در خصوص عملکرد است. اطلاعات به دست آمده از ارزیابی عملکرد برای تصمیم‌گیری‌های مختلف ارزشمند است. این دوره آموزشی،انواع ارزیابی عملکرد، روشها مختلف آن و کاربردهای آن را پوشش می‌دهد.

علاوه بر اهمیت ارزیابی عملکرد برای سازمان، طراحی و استقرار ارزیابی عملکرد خود موضوع پیچیده و دشوار است که در این دوره آموزشی ابعاد مختلف آن بسط داده خواهد شد.  

این دوره آموزشی با مثالهای واقعی و تحلیلی ارائه خواهد شد تا مخاطب بتواند این دانش را در محیط عملیاتی به کار بگیرد.

سرفصل موضوعات کارگاه

 1. فلسفه ارزیابی (چرا باید نظام ارزیابی داشت؟
 2. چند خصوصیت کلید ارزیای عملکرد و نظامهای ارزیابی
 3. انواع ارزیابی
 4. اهمیت ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
 5. ارزیابی عملکرد نیروی انسانی یا مدیریت عملکرد؟
 6. جایگاه ایستا و پویای ارزیابی در سازمان
 7. مفاهیم اساسی نظام ارزیابی (شش پرسش مهم یا شش بعد یک ارزیاب)
 8. BSC (تاریخچه، کاربردها، نحوه پیاده‌سازی، چالشها)
 9. EFQM (تاریخچه، کاربردها، نحوه پیاده‌سازی، چالشها)
 10. هنر ارزیابی (تطابق با بلوغ و چرخه حیات)
 11. معرفی فرایند جامع طراحی نظام ارزیابی (عملکرد)
 12. نظریه منشور عملکرد

بازگشت به صفحه آموزش