دوره آموزشي مدلسازي در مديريت

مدلسازی فن، هنر و مهارت شناخت واقعیت است. بدون شناخت واقعیت هیچ تصمیم‌گیری مناسب و اثربخشی ممکن نیست. بدون درک مناسب و تحلیل هدفمند واقعیت، هوشمندی ممکن نیست. 

  • توجه: دراین کارگاه دوره آموزشی مدلسازی در مدیریت انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

  • مفهوم و تعریف مدل(What is Model)
  • مفهوم و تعریف مدل‌سازی(What is Modeling)
  • مروری بر نظریه‌‌ی سیستم‌ها و کاربرد مدل‌سازی در آن (The System Theory and Modeling usages)
  • مروری بر مدل‌سازیهای ایستا: مدل‌سازی فرایند،ساختار، داده‌ها، کسب‌وکار، ریاضی، آماری و …
  • مروری بر مدل‌سازی‌های پویا: مدل‌سازی راهبردی، مدلسازی رفتاری، مدلسازی آینده و…
  • مدل مفهومی، مدلسازی مفهومی و مفهوم‌پردازی(Conceptualization, Conceptual Models)
  • ارتباط مدل‌سازی با روش‌شناسی (Methodology Vs. Modeling)
  • مروری بر پویایی سیستم‌ها (System Dynamics)
  • مدلسازی حوزه سیستم‌های اطلاعاتی

بازگشت به صفحه آموزش