1 فهرست دوره‌ها و کارگاه های آموزشی

1-1 –   دوره‌های آموزشی مهارتهای نرم و توسعه شخصیت

1-2 – دانش بنیادین مدیریت، مهندسی سیستمها و حرفه‌ای‌گری

1-3 –    انتظامهای مدیریتی

1-3 –    دروس راهکارهای تحلیلی