كارگاه اصول و مهارت خودكاوي و خوديابي

اکثر افراد فنون و مهارت شناخت بخشهای تاریک هستی خود و بخش  سایه شخصیت خود را ندارد، حال این که در همه‌ی شئون زندگی و در کلیه لحظات، این سایه‌ها و بخش‌ها با ما هستند و بر تصمیمات و احساسات ما اثر جدی دارند. هر شخصی بایستی حداقل مهارت و آگاهی برای درک ریشه‌های پنهان شخصیت خود را داشته باشد تا بتواند از اضطراب و رنج و استرس خویش کاسته و بر ذهن، حس درونی خودش مسلط گردد و بر اساس آن به ارزیابی خویشتن و سایرین پرداخته و با دیدگاه حل مسأله و مواجهه مثبت رخدادهای زندگی را مدیریت کند.

  • توجه: دراین کارگاه اصول و مهارت خودكاوي و خوديابي انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

رديف عنوان
1 نقش معنا در زندگی انسان
2نقش باور در زندگی انسان
3نقش رسانه در زندگی انسان
4درک خواص روانی پایه و کارکردهای آن‌ها
5درک ناخودآگاه و اثر آن در زندگی
6درک انسان به عنوان یک هستی پیچیده و سیستمی
7شناخت اصول روانشناسی ترکیبی و روش‌شناسانه (روان‍شناسی معناگرا، روان‌شناسی هیجانی-رفتاری-عقلایی(
8روشهای تحلیل رفتار خود و استفاده از نگرش سیستمی
9مهارتهای تجزیه و تحلیل شرایط روانی نسبت به موضوعات روزمره زندگی و روش مواجهه با آن برای بهبود

بازگشت به صفحه آموزش