كارگاه فلسفه،‌مباني و روشهاي شناخت و تحليل خود

زمینه و مبنای اصلی موفقیت پایدار، متعادل و متوازن استفاده بهینه از ویژگی‌های درونی و استعدادهای نهفته است. بر این اساس باید ویژگی‌های درونی خودمان را بشناسیم و متناسب با ماهیت خودمان رفتار خودمان را تحلیل کنیم و سپس بتوانیم نقاط ضعف خود را بیابیم و آنگاه برای توسعه و ترقی خود اقدام اثربخش انجام دهیم. در این دوره مبنای اصلی شناخت خویشتن بر اساس شناخت الگوهای ذهنی ذاتی معرفی شده و با کمک ابزارهای پرسشنامه و تحلیلی خودشناسی اولیه انجام شده و سپس گزارش اختصاصی هر نفر به عنوان راهنمای اولیه تهیه و تحویل می‌شود. این دوره آموزشی به روش سیستماتیک و قابل تداوم برای توسعه شخصی، حرفه‌ای و اجتماعی برای همه افراد پیشنهاد می‌شود و مفید است. همان گونه که آموزش زبان انگلیسی یا مهارت حضور در فضای اینترنت به میزان حداقل برای همه مورد نیاز است.   هر شخصی حسب خصوصیات ذاتی و بر اساس نوع تربیت و رشد خود دارای خصوصیات رفتاری در ارتباط با دیگران است که بر کلیه‌ی شئون زندگی او به خصوص محیط شغلی و بستر حرفه‌ای اثرگذار است و از این رو مدل‌های تحلیلی برای شناخت الگو و شاکله رفتاری افراد طراحی شده است تا هر فرد بتواند مدل خود را شناخته و بر اساس نقاط قوت و ضعف خود را دریابد و در جهت ارتقای الگوی رفتاری و ارتباطی خود اقدام نماید. از سویی هر فرد، بر اساس الگوی رفتاری و ارتباطی خود برای یک شغل یا یک رسته‌ی کاری مناسب است که این تناسب نیز در این دوره بررسی و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. مدیران برای تنظیم روابط کاری خود، هر شخص برای تعیین جایگاه بهینه خود در یک گروه کاری یا اجتماعی و همچنین برای توسعه شخصی به طور عام از نتایج این دوره می‌توان بهره برد.   

  • توجه: دراین کارگاه فلسفه، مبانی و روشهای شناخت و تحلیل خود انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

ردیفعنوان
1 آشنایی با روانشناسی مثبت
2 آشنایی با مفهوم مدل، چهارچوب و استاندارد
3 مدلسازی در علوم روانشناختی و جامعه‌شناختی و کاربردهای آن
4 آشنایی مقدماتی با مدل ارزیابی تیپ شخصیتی
5 برگزاری آزمون شماره یک (خودشناسی اولیه تیپ شخصیتی)
6معرفی عناصر سازنده الگوی ذهنی-رفتاری ما و تمرین خودارزیابی مبتنی بر فهرست ویژگی‌ها
7مروری بر مدل توسعه سرمایه اجتماعی، رویه خودشناسی و فلسفه‌ی زندگی
8بررسی خویشتن بر اساس جزئیات عناصر سازنده تیپ شخصیتی
(آزمون شماره دو- گام دوم خودشناسی) و توصیه‌های مقدماتی برای مدیریت و توسعه خویشتن
به تفکیک هر یک از عناصر سازنده الگوی ذهنی
9 شرح پویایی الگوها و تشریح کارکردهای اصلی و سایه
10 آشنایی مقدماتی با ناخودآگاه
11 بررسی تحلیلی هر یک از افراد بر اساس خوداظهاری، گفت‌وگو و پرسش و پاسخ یا
انجام بازی و نتیجه‌گیری کاربردی برای درک بهتر خصوصیات خویشتن
12 ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
13 تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ
14 انجام بررسی یا آزمون تکمیلی حسب نیاز برای افرادی که نتایج ارزیابی قطعی ندارند
15 مقایسه کاربردی نتیجه الگوی اصلی رفتاری با الگوی اصلی ذهنی
16ارزیابی نمودهای رفتاری و تجزیه و تحلیل تیپ رفتاری هر فرد و کاربرد آن در کسب‌وکار و شغل
17شرح کاربرد نتیجه برای کار تیمی

بازگشت به صفحه آموزش