مديريت ارتباطات و مهارتهاي پايه

در این دوره شما با مهارت‌ها و اصول فعالیت‌های پایه در محیط کار و زندگی آشنایی اصولی و سیستماتیک یافته و توان شخصی‌سازی و کاربردی‌سازی آن‌ها را برای خود پیدا خواهید کرد. هر شخصی بر اساس الگوی ذهنی، رفتاری و هوش هیجانی خود باید از فنون توسعه مهارت‌های پایه بهره بجوید و یک نسخه واحد برای همه افراد وجود ندارد و باید ضمن کسب دانش و شناخت فنون، خودآگاهی لازم برای استفاده از آنها را در خود ایجاد کنید. این فعالیت‌های پایه عبارتند از:

رفتار در کار و شغل، ارتباطات عمومی، یاد گرفتن، آموزش دادن، مذاکره، مدیریت ناسازگاری،  فعالیت تیمی

  • توجه: دراین کارگاه مديريت ارتباطات و مهارتها ي پايه انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصلهای برگزاری کارگاه:

ردیف عنوان
 1تحلیل تناسب شغل با تیپ شخصیتی
تحلیل رفتار هر تیپ در محیط کاری
تحلیل هرتیپ به عنوان بالادست (مدیر) و زیردست
(بر اساس تیپهای شخصیتی افراد شرکت‌کننده در کارگاه تنظیم می‌شود)
2اصول و مبانی ارتباطات
درک مفهوم ارتباط و انواع ارتباط
بررسی الگوهای ارتباطی متناسب با تیپ‌های شخصیتی و شرح مدل ارتباطی تیپ‌های
مختلف شخصیتی و چگونگی درک رفتار
هر تیپ و روش برقراری ارتباط با وی (بر اساس تیپهای شخصیتی افراد شرکت‌کننده در
کارگاه تنظیم می‌شود)
3درک مفهوم یادگیری و مفاهیم وابسته به آن
مروری بر روش‌ها و فنون یادگیری
خودارزیابی الگوی یادگیری افراد (این آزمون هزینه و زمان مجزا دارد)
شرح الگوی یادگیری هرتیپ شخصیتی (بر اساس تیپهای شخصیتی افراد شرکت‌کننده در
کارگاه تنظیم می‌شود)
توصیه‌هایی برای بهبود یادگیری
 4درک مفهوم آموزش و مفاهیم وابسته به آن
مروری بر روش‌ها و فنون آموزش و طراحی آموزشی
خودارزیابی الگوی آموزش افراد (این آزمون هزینه و زمان مجزا دارد)
شرح الگوی آموزش هرتیپ شخصیتی (بر اساس تیپ‌های شخصیتی افراد شرکت‌کننده در
کارگاه تنظیم می‌شود)
توصیه‌هایی برای بهبود آموزش
 5اصول و مبانی مذاکره و مفاهیم وابسته به آن
فنون مومی مذاکره
ارزیابی تحلیلی و کارگاهی افراد در امر مذاکره
توصیه برای مذاکره بهتر
 6درک مفهوم ناسازگاری و تناقض میان فردی
ریشه‌های ناسازگاری بر اساس تیپ‌های شخصیتی
فنون و مهارت‌های مدیریت تناقض و ناسازگاری
 7درک مفهوم تیم
مراحل تشکیل تیم و بلوغ تیمی
مبانی رهبری تیم
شرایط ذاتی هر تیپ شخصیتی در کار تیمی و اثر آن بر تیم
توصیه‌هایی برای کار تیمی
8ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ

بازگشت به صفحه آموزش