مربيگري جامع

مربیگری جامع عبارت است از:مربیگری شخصی + مربیگری حرفه ای + دانش و مهارت فرامشاورهاین دوره برای تربیت افرادی است که بخواهند مربی یا مشاره حرفه ای شوند. بدیهی است هر شخصی حسب علاقه نیز می‌تواند در این دوره شرکت کند.هر شخصی نیز که به طور مجزا «مربیگری شخصی» و «مربیگری حرفه ای» را با موفقیت گذرانده باشد برای اخذ مدرک مربیگری جامع کافی است «دوره دانش و مهارت فرامشاوره» را بگذراند.

بازگشت به مربيگري و مشاوره