مشاوره قالب رفتاري همسران

شرح : ارزیابی زوجین و ارائه چهار گزارش.

كاربردها:‌ الف) برای بهبود روابط زوجین، شناخت بهتر خود و دیگری برای کاهش تنش و افزایش همراهی و حل مسائل زندگی؛ ب) انتخاب همسر

مخاطب:‌ زوجها پس ازدواج یا زوجها پیش از ازدواج برای تصمیمگیری یا آماده‌سازی

خروجي:‌ برای هر یک از زوجین گزارش خودشناسی و همچنین یک سند مشاوره ای برای رفتار و تعامل با همسر

سطح تحليل:‌ ویژه‌سازی زوجها

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي