كارگاه هوش اجتماعي و هيجاني

یکی از ابعاد بسیار جدی که بر جایگاه شغلی و اجتماعی شخص بسیار اثر دارد همانا شرایط هوش هیجانی و هوش اجتماعی است. بسیاری از ما درک کاربردی و اثربخشی از هوش هیجانی و هوش اجتماعی نداریم و از این رو قوت و ضعف خودمان را نمی‌دانیم و به این ترتیب علت بسیاری از مشکلات و شکست‌های خودمان را متوجه نمی‌شویم (البته دلایل موفقیت و پیروزی خود را هم چه بسا ندانیم). هوش هیجانی و هوش اجتماعی قابل توسعه و افزایش است و با شناخت ابعاد هر یک و شناخت شرایط ذهنی و روانی خود می‌توانیم در مدت معقولی توانمندی بسیار ارزشمندی در خود ایجاد نماییم. توانمندی مبتنی بر تربیت آگاهانه بسیار باارزش‌تر از توانمندی ژنتیکی است.

  • توجه: دراین کارگاه سنجش هوش هیجانی و اجتماعی انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

ردیفعنوان
1 شرح مفهوم هوش هیجانی و مفاهیم وابسته
2 بررسی ابعاد مختلف هوش هیجانی
3 خودارزیابی کیفی و تحلیل هوش هیجانی
4 چگونگی افزایش هوش هیجانی
5 هوش هیجانی در محیط خانواده
6 هوش هیجانی در محیط کار
7 هوش جلسه
8 ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
9 تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ

بازگشت به صفحه آموزش