كار تيمي

سیاری از کارها فقط و فقط با کمک یک ترکیب مناسب انجام شدنی است که به آن ترکیب مناسب تیم میگوییم.

ایجاد ترکیب مناسب، نگهداشت آن، تغییر به موقع آن، تنظیم روابط درونی و نهایتاً انسجام معنی دار برای تحقق یک هدف مشخص را کار تیمی نام می‌نهیم.

کار تیمی نیز مانند بسیار از موارد دیگر دانش مخصوص به خود و فنون و ابزارهای ویژه‌ای دارد که البته ابعاد روانشناسی و جامعه‌شناسی آن بسیار پررنگ است تا ابعاد مدیریتی و فنی.

  • توجه: دراین کارگاه امکان ارزیابی یک تیم کاری از ابعاد مختلف و تجزیه و تحلیل آن ممکن است. البته این خدمت برای مواردی است که به صورت گروهی از یک سازمان، یک واحد کاری یا یک اداره ثبت نام انجام شده باشد.

سرفصل موضوعات كارگاه

  1. مفهوم تیم، مفهوم گروه و تفاوت آنها
  2. چرخه عمر تیم
  3. اصول بنیادین کار تیمی
  4. آشنایی با ابزارهای روانشناختی برای تحلیل یک تیم کاری
  5. آشنایی با فنون روانشناختی برای توسعه و بهبود کار تیمی
  6. جامعه‌شناسی قدرت در تیم
  7. درک مفهوم فرهنگ در کار تیمی یا در تیم کاری
  8. هوش هیجانی و کار تیمی
  9. مدل‌سازی کسب‌وکار با ادبیات کار تیمی

بازگشت به صفحه آموزش