ارزيابي بر اساس يك مدل خاص

شرح: در این نوع ارزیابی یکی از روشها ارزیابی استاندارد بر اساس تقاضی مشتری اجرا و گزارش مرتبط با آن روش ارائه می‌شود (مانند MBTI، DiSC، Enneagram، TKI،  FIRO، EQ، HBDI، ، Belbin، NBIو …. (فهرست موارد در وبگاه شرکت موجود است)

كاربردها:‌ در شرایطی که متقاضی فرایند و روش مشخصی برای خود دارد و فقط یک یا چند آزمون را به صورت استاندارد لازم دارد و کاربردش بر عهده خود شخص است.

مخاطب:‌ شخص حقیقی، مشاوران حوزه مدیریت منابع انسانی، مدیران پروژه، واحدهای منابع انسانی شرکتها یا سازمانها، مشاوران مدیریت و کسب‌وکارها

خروجي:‌ حالت یک( گزارش پروفایل، حالت دو) گزارش پروفایلی و تحلیلی

سطح تحليل:‌ حسب تقاضا و توافق

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي