علاوه بر سایر خدماتی که در بخش های مختلف مرکز به سازمانها و به خصوص به مدیریت ارشد سازمان، مدیریت منابع انسانی و مدیریت برنامه‌ریزی قابل ارائه است؛ یک سری خدمات به طور برای ارتقای نیروی انسانی و نهایتا ارتقای سازمان قابل ارائه است. در لینک زیر توضیحات این خدمات ارائه شده است:

شرح خدمات ویژه سازمانی و فرایندهای سنجش و تحلیل مرتبط