ارزيابي سازماني

شرح:‌ ارزیابی سازمانی عبارت است از بررسی شرایط و موقعیت یک سازمان، به منظور یک کاربرد ویژه، اصلاح نظام مدیریت یا مدیریت راهبردی و تغییر …
در ارزیابی سازمان دیدگاه آسیب‌شناسانه به منظور شناسایی ضعفها و گلوگاه‌ها جایگاه اصلی را به خود تخصیص می‌دهد. بدیهی است نقاط قوت و موارد مثبت برای بهبود و ترقی مهم هستند اما به همان میزان هم بدیهی است که از آنها برای غلبه بر چالشها و رفع ضعفها باید استفاده شود.

كاربردها: تحلیلهای سیستمی و مدیریتی: (1)وضعیت بلوغ سازمانی و میزان مطلوبیت نظام مدیریتی (2)وضعیت بلوغ اطلاعاتی و مطلوبیت مدیریت داده‌ها؛ (3)وضعیت بلوغ مدیریت منابع انسانی؛ (4)میزان استراتژیک بودن و میزان راهبردپذیری، (5)میزان هم افزایی و انسجام سازمانی؛ (6)بلوغ فناوری اطلاعات و میزان مطلوبیت آن؛ (7)وضعیت رقابتی و هوش رقابتی؛ (8)وضعیت بلوغ فرایندی و …
تحلیلهای روانی و اجتماعی (1)وضعیت استرس و خستگی؛ (2)هوش ارتباطی، هیجانی و اجتماعی؛ (3)مطلوبیت رهبری؛ (4)وفاداری؛ و …
نتایج کاربردی: (الف)پیشنهاد بهبود و بازمهندسی؛ (ب)طرح توسعه راهبردی و مدیریت تغییر؛ (ج)طرح توسعه شرایط روانی و اجتماعی؛ و…

مخاطب: سازمانها و شرکتها و نهادهای مختلف اجتماعی و اقتصادی

خروجي:‌ گزارش تحلیلی و مشاوره تصمیم‌گیری (گزارشهای انفرادی نیز همراه با گزارش هر گروه تهیه میشود. حسب نیاز اگر گروه بزرگ باشد برای هر زیرگروه نیز گزارش تهیه می‌شود)

سطح تحليل :‌ حسب تقاضا و نیاز

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي