ارزيابي و تحليل براي مسير شغلي و تحصيلي

شرح:‌ از شخص ارزیابی جامع انجام شده و سپس  گزارش شناخت و مشاوره ارائه می‌شود.

كاربردها:‌ به منظور تصمیم‌گیری بهتر درخصوص رشته‌های تحصیلی، مسیرهای شغلی، و شناخت ضعفها و قوتهای خود در زمینه یادگیری و شغلی

مخاطب:‌ دانش‌آموزان، دانشجویان و افراد تازه کار در کسب‌وکار

خروجي:‌ گزارش شناخت و گزارش مشاوره

سطح تحليل:‌ ویژه‌سازی دانش‌آموز و دانشجو

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي