ارزيابي گروهي

شرح:‌ پرسشنامه‌های ارزیابی برای کل یا برخی اعضای گروه ارائه و پس از تکمیل جمع‌آوری میشود.  بر اساس آن یک یا چند مورد از موارد زیر مورد شناخت و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد:
نقش‌های ترجیحی و برازنده افراد گروه، خصوصیات ارتباطی هر یک از افراد گروه، هوش هیجانی و اجتماعی گروه، میزان انسجام و هم افزایی گروه، سطح استرس گروه، وضعیت رهبری و مدیریت گروه، وضعیت ریسک‌پذیری، وضعیت ایجاد ریسک، میزان قابلیت اعتماد به پایداری و تعادل گروه، تحلیل ناسازگاری و عدم انسجام در گروه

كاربردها:‌ کاربردهای مختلفی از قبیل تشکیل یک گروه مناسب برای یک پروژه خاص، مدیریت و هدایت یک تیم برای انجام یک کار با تنش کمتر و بهره‌وری بیشتر،  افزایش کارایی واحدهای سازمانی، برقراری ارتباط مناسب بین مدیر و مجموعه تحت مدیریت و …بر اساس این ارزیابیها ممکن می‌شود.

مخاطب:‌ سازمانها و شرکتها و نهادهای مختلف اجتماعی و پروژه‌ها

خروجي:‌ گزارش تحلیلی و مشاوره تصمیم‌گیری (گزارشهای انفرادی نیز همراه با گزارش هر گروه تهیه میشود. حسب نیاز اگر گروه بزرگ باشد برای هر زیرگروه نیز گزارش تهیه می‌شود)

سطح تحليل:‌ حسب تقاضا و نیاز

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي