انتخاب يا پرورش مدير

شرح:‌ حسب نیاز سازمان یا مدل شایستگی شخص یا اشخاصی مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان تناسب ایشان با پست مدیریتی مورد نظر تعیین و سند تحلیل و مشاوره برای فرد ارائه می‌شود.

كاربردها:‌

1-انتخاب مدیر برای یک پست مدیریتی معین؛
2- انتخاب پست مناسب برای یک فرد معین؛
3-افزایش مهارت‌ها و شایستگی‌های عمومی و اختصاصی مدیران فعلی؛
4- شناخت و افزایش اثربخشی تعامل مدیر ارشد با مدیران میانی؛
5- ایجاد بانک مدیران و توسعه نظام جانشین‌پروری

مخاطب:‌ سازمانها و شرکتها

خروجي:‌ گزارش تحلیل و مشاوره برای تصمیمگیری

سطح تحليل:‌ ویژه پستهای مدیریتی یا اشخاص ویژه

بازگشت به فهرست خدمات پايه ارزيابي