معرفی خدمات ارزیابی و تحلیل

توسعه شخصی، گروهی یا سازمانی بدون شناخت و تحلیل مناسب ممکن نیست. منظور از شناخت و تحلیل هم شناخت و تحلیل سیستماتیک، روشمند و مستند است. ارزیابی چه برای شخص مشاور جه برای فرد، گروه یا سازمان متقاضی توسعه و تعالی، لازم است. هر پیشرفت مثبت و بهبود حاصل آگاهی و خودآگاهی است و کورکورانه، سلیقه‌ای، موردی و صرفاً مبتنی بر خبرگی نه تنها خطای زیاد دارد بلکه متناسب‌سازی آموزشها و مربیگری را ناممکن می‌سازد. تفاوت هر شخص در هر موقعیت با سایرین و همچنین هر گروه یا سازمان الزام ارزیابی مستقل و انحصاری را بدیهی می‌سازد تا به تحلیل‌های کاربردی قابل اعتنا دست یابیم. نتایج کار را نیز حسب نیاز تعریف شده به صورت مکتوب ارائه می‌کنیم و نه صرفاً به صورت شفاهی و روشهای سنتی تا برای همیشه قابل استفاده و ارجاع باشد. روش عمومی ارزیابی به شرح زیر است.

فهرست خدمات پايه ارزیابی

شناخت ويژگيهاي شخصيتي و شاكله رواني

خدمات ویژه سازمانها