پژوهش

ما آمادگی کامل داریم که در پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاهی یا پژوهشهای کاربردی در حوزه‌های روانشناسی، جامعه‌شناسی، مدیریت، تبلیغات وبرنامه‌ریزی همکاری نماییم. موارد همکاری ما تحت عنوان خدمات پژوهشی به شرح ذیل تقدیم میگردد:

  • سنجش جامعه مخاطب (جامعه آماری هدف) مبتنی بر پرسشنامه برخط
  • شناخت و تحلیل روانشناختی و جهتگیری فکر جامعه مخاطب (جامعه آماری هدف)
  • تحلیل تطبیقی روشهای روانسنجی برای کاربردهای مربیگری، روان‌درمانگری،روانشناسی، جمعیت شناسی
  • تحلیل شرایط روانی و اجتماعی یک سازمان قبل و بعد از اجرای یک برنامه و تحلیل مقایسه‌ای آن
  • تحلیل ارتباط بین شرایط روانی و تیپهای شخصیتی با جایگاه اجتماعی، اقتصادی و الگوهای رفتاری
  • و ….