دوره طراحي ساختار سازماني و اصول سازماندهي

سازمان، پروژه و یک گروه کاری بدون ساختار، نظام تقسیم مسؤولیت و تقسیم وظایف فاقد کارایی است و رو به زوال خواهد رفت. طراحی ساختار سازمانی یک فرمول یا قاعده مشخص ندارد و معمولاً‌ یکی از چالش‌های مدیران است که ساختار مطلوب یا بهینه برای کسب‌وکارشان چیست. این چالش در سازمان‌های بزرگ ماهیت خاص به خود را دارد و در تیم‌های کوچک نیز چالش‌های مختص به خود را دارد. در این دوره آموزشی فنون و روش طراحی ساختار سازمانی و نظام شغلی  معرفی و تشریح می‌شود. نظام شغلی نیز وابسته به ساختار سازمانی است و طراحی ساختار سازمانی بدون طراحی نظام شغلی صرفاً یک نمودار است. از این رو این دو موضوع در یک دوره توضیح داده شده‌اند.

ویژگیها

این دوره آموزشی دوره‌ای حرفه‌ای و کاربردی است و صرفاً به موضوع ساختار سازمان و سازماندهی محدود نمیشود بلکه کلیه‌ی مطالب جانبی و مهم آن نیز در این دوره تشریح میشود.

محتوا

 1. مروری بر فرایند جامع و یکپارچه مدیریت ساختار، فرایند و شغل
 2. تعریف ساختار سازمانی
 3. انواع ساختار سازمانی
 4. پویایی در ساختار سازمانی
 5. تفاوت و کارکردهای انواع ساختار سازمانی: ماتریسی، پروژه‌ای، سلسله‌مراتبی و …
 6. ارتباط نظام فرایندی و مدیریت فرایندها با طراحی و مدیریت ساختار سازمانی
 7. روش طراحی سیستماتیک ساختار سازمانی (و روش کشف نقش)
 8. اصول و معیارهای طراحی ساختار سازمانی اثربخش و معیارهای افراز کارکردها (و تببین مفهوم کارکردهای مهم مشترک)
 9. رویکرد فرایندگرا و اثر آن در سازماندهی
 10. رویکرد خدماتگرا و اثر آن بر سازماندهی
 11. درک مفهوم بازمهندسی
 12. تعریف نظام شغلی
 13. چگونگی سازماندهی شغل‌ها
 14. اصول طراحی یک شغل
 15. نحوه تعریف شغل و تهیه شناسنامه شغل
 16. ارتباط طراحی ساختار سازمانی و نظام شغلی با مدیریت سرمایه‌های انسانی (مدیریت منابع انسانی)
 17. اصول مدیریت پیکربندی
 18. چگونگی توجه به موارد ویژه شامل پروژه‌ها، کمپین‌ها، نظام کارفرمایی و کارسپاری
 19. پیامدهای منفی ساختار سازمانی نامناسب

بازگشت به صفحه آموزش