شناخت و تحليل مشتريان

 • توجه: دراین کارگاه شناخت و تحلیل مشتریان انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

 • رتبه‌بندی مشتریان 
 • اعتبارسنجی عمومی مشتری
 • روش اندازه‌گیری و تحلیل وفاداری مشتریان
 • روش اندازه‌گیری و تحلیل سودآوری مشتریان
 • روش اندازه‌گیری و تحلیل پایش رفتار مشتریان و کشف موارد مشکوک یا نامطلوب
 • شناسایی و تحلیل‌ برای شناسایی ذینفع واحد
 • تحلیل تجمیعی مشتریان
 • روش تحلیل کاربردی برای بازاریابی
 • طبقه‌بندی مشتریان برای طرحریزی سبد فروش
 • توسعه خدمات و محصولات بر اساس شناخت مشتریان
 • طراحی سبد بهینه محصولات و خدمات به تفکیک موارد مختلف اعم از کل بازار، منطقه‌ای، فصلی و…
 • تعامل تحلیل مشتریان و مدیریت راهبردی

بازگشت به صفحه آموزش