كارگاه شناخت و مديريت استرس و شخصي سازي آن

استرس به عنوان یک پدیده روانشناختی و روان‌تنی به صورت مستمر و نوسانی و حسب شرایط زندگی در ما وجود داشته و از زوایای مختلف اثرات نامطلوب و منفی بر رفتار و تصمیمات دارد. مشکل اصلی وجود استرس نیست بلکه، عدم توانایی و مهارت ما در شناخت و کنترل آن است. ما نمی‌توانیم استرس را از بین ببریم و مانع ایجاد آن شویم اما در کاهش آن و تبدیل کردن آن به یک پدیده مثبت می‌توانیم و آگاهی و مهارت خود را افزایش دهیم.

  • توجه: دراین کارگاه شناخت و مديريت استرس و شخصي سازي آن انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

ردیفعنوان
1درک مفهوم استرس و دانش عمومی مرتبط
2اصول مدیریت استرس
3روش‌های مقابله با استرس یا پیشگیری از آن
4 بررسی الگوهای استرس هر تیپ شخصیتی و راهکارهای مدیریت استرس برای افراد گروه
متناسب با تیپ شخصیتی ایشان (بر اساس تیپهای شخصیتی افراد شرکت‌کننده در کارگاه تنظیم
می‌شود)
5 ارائه گزارش تحلیلی اختصاصی به ازای هر یک از اعضای گروه
6 تعریف همراهی مستمر برای رفع ابهام و پرسش و پاسخ

بازگشت به صفحه آموزش