كارگاه راهبرد، تغيير و رهبري

یک چالش ذهنی مثبت و سازنده برای مخاطبان دوره شکل خواهد گرفت که ضمن تعمق بیشتر نسبت به مفاهیم راهبردی، مدیریت تغییر و رهبری، بتوانند در طی زمان از دانش سازمان یافته و مدل‌های مختلف نظری بهره عملی و واقعی بگیرند و لذت «تفکر راهبردی» و «هنر مدیریت تغییر» را دریابند.چالش امروز مدیران، سرمایه‌گذاران و کارشناسان ما نداشتن دانش نظری یا عدم آشنایی با مدل‌های مرجع نیست بلکه چالش در «عدم هماهنگی کاربردی روشمند» از این دانش‌ها و الگوها است. مهارت‌های شخصی، گونه‌ی رفتاری، تربیت خویشتن و رفع موانع ذهنی مهم‌ترین عوامل هستند که ضمن بیان نکات تخصصی در این کارگاه به نکاتی که معمولاً در کتاب‌ها و جست‌وجوهای اینترنتی یافت نمی‌شود اشاره خواهد شد. نکاتی که ما را برای کنش هدفمند اثربخش در محیط واقعی آماده بسازند.  مشکل اصلی در مدیریت راهبردی و موفقیت بادوام سازمان عدم آشنایی با نظریه‌ها و مدل‌ها نیست بلکه در استفاده نادرست و غیراثربخش از آن‌ها و عدم توجه به موارد بافتی و واقع‌گرایانه است. در بسیاری موارد بر روی کاغذ همه چیز مهیا است اما در عمل چالش‌هایی با هزینه بالا روی می‌دهد و آنگاه مدیران اجرایی می‌گویند این دانش‌ها و آموزش‌ها کارایی ندارد.

  • توجه: دراین کارگاه راهبرد،‌تغيير و رهبري انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

رديفعنوان
1مفهوم راهبرد / معنی راهبرد
2خصوصیات یک شخص راهبردی و خصوصیات یک سازمان راهبردی 
3سرالگوهای تدوین برنامه راهبردی و مدل‌های سنتی مدیریت راهبردی 
4برنامه‌ریزی راهبردی معطوف به کنش
5نسبت مدیریت راهبردی با مدلهای تعالی 
6تفکر راهبردی
7ماهیت و تعریف تغییر
8تبیین واقعیت برای تبیین تغییر در متن و بطن واقعیت و معرفی مدل سه گانه «بافت-محتوا،-فرایند»
9ارتباط تغییر با فرهنگ، مفهوم نهادینه بودن و نهادینه‌سازی
10نقش مدیریت تغییر در اجرای یک برنامه یا تحقق یک سیاست
11برنامه‌ریزی تغییر و طراحی اردوگاه برای تغییر
12فنون روان‌شناسی و جامعه‌شناسی مدیریت تغییر و فنون رفتاری
13ماهیت و تعریف رهبری
14مبانی رهبری اثربخش
15رهبران دروغین یا موقت
16تناسب شرایط برای رهبری و یافتن شرایطی برای رهبری

بازگشت به صفحه آموزش