كارگاه فنون حل مساله و مواجهه با مشكل

انسان در عرصه زندگی و به ویژه درموقعیت‌های مختلف شغلی مستمراً با انواع مشکلات و اقسام مسائل مواجه می‌شود که چه بسا برخی از آنها سبب ضرر و زیان فراوان یا پشیمانی شوند و اگر مثبت بنگریم امکان دارد فرصت‌های فراوانی برای ترقی و پیشرفت از دست برود. دلیل اصلی این موضوع نه ماهیت زندگی و انسان است بلکه ضعف مهارتی و آگاهی نسبت به روش مواجهه با مشکلات و مسائل و نحوه یافتن راه حل برای آن ها است. در این دوره آموزشی به صورت ساختیافته و روشمند مهارتهای ذهنی و روانشناختی برای حل مسائل مختلف در موقعیتهای مختلف زندگی و کار آموزش داده می‌شود. سازوکار ذهن و روان در شرایط مختلف از الگوها و مسیرهای مشخصی و شبیه به همی تبعیت می‌کند که با درک و شناخت آن‌ها توان ما در برابر وقایع و مشکلات بیشتر و با هزینه کمتری می‌توانیم از هر بزنگاهی در زندگی موفقیت نسبی کسب کنیم.

  • توجه: دراین کارگاه فنون حل مسأله و مواجهه با مشکل انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

رديفعنوان
1شناخت و تحلیل مسأله 
2روش مواجهه
3هنر تفکر و مهارت مدیریت ذهن و رویه‌ی حل مسأله و یافتن راه حل
4فنون حل مسأله

بازگشت به صفحه آموزش