كارگاه مدلسازي نهادي انسان و روش تربيت اجتماعي

انسان بدون تربیت بسیار دور است از آنچه می‌تواند باشد. بودنی لذت‌بخش و رضایتمندانه. ترکیب لذت و رضایت، هنر تربیت حقیقی است. تربیت صحیح بر اساس یک شناخت سیستمی و کل‌نگر از انسان و کلیه مفاهیم کلیدی وابسته ممکن است. در این دوره دریچه‌ی نوینی از نگاه به انسان و ویژگی‌های وی برای شما گشوده خواهد شد و آنگاه پی خواهیم برد که چه اشتباهات و کمبودهایی در تربیت خودمان و دیگران داریم!

  • توجه: دراین کارگاه مدلسازي نهادي انسان و روش تربيت اجتماعي انجام شده و پروفایل نتایج آن برای هر فرد تهیه میشود.

سرفصل موضوعات کارگاه

ردیفعنوان
1 درک انسان به عنوان یک سامانه پیچیده
2 شناخت ابعاد ماهوی انسان بر اساس یک مدل فلسفی کاربردی
3 تجزیه و تحلیل سازوکار رشد
4تجزیه و تحلیل مبانی تربیتی
5درک ساختار روانی انسانی
6 درک ساختار اجتماعی زندگی
7 درک مفهوم فرهنگ
8 درک مفهوم زیبایی‌شناسی
9 درک مفهوم زبان شناسی

بازگشت به صفحه آموزش