مربيگري شخصي

مربیگری شخصی، رویه‌ای است که شخص از یک وضعیت موجود به یک وضعیت مطلوب نزدیک شود و آمادگی ذهنی و روانی کافی را به دست آورد. در مربیگری شخصی دو گونه خدمت وجود دارد: (الف)عمومی، که برای هر شخصی تقریباً یکسان است  و  (ب)کاربرد ویژه، که همان رویه و روش الف را دارد و در حد نیاز تعریف شده متناسب‌سازی می‌شود.

فرایند مربیگری شخصی

 در این دوره

  1. 28 ساعت آموزش، 8 ساعت چالش، تحلیل و مصاحبه، 4 ساعت برای برنامه‌ریزی توسعه شخصی، 4 ساعت هم حسب شرایط به مشاوره یا آموزش تخصیص داده می‌شود.
  2. پانزده ارزیابی معتبر انجام می‌شود.
  3. دو “گزارش تحلیلی شخصی” تقدیم می‌گردد.
  4. یک برنامه راهنمای توسعه شخصی تهیه می‌شود.
  5. شخص فرصت جدی برای شناخت و تحلیل خود می‌یابد.
  6. مدرک شرکت در دوره ارائه می‌شود.
  7. در صورت گذراندن آزمون رویه مربیگری، مدرک سطح مقدماتی مربی‌گری نیز اعطاء می‌‌شود. (البته،این آزمون نسبتاً دشوار و سختگیرانه است)

بازگشت به مربيگري و مشاوره